Акт за оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA)

Актът за оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA) влезе в сила на 16.1.2023 г. Целта е въвеждането на обща надзорна рамка за доставчиците на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от трети страни, която да гарантира еднаквото прилагане на правните задължения по отношение на рисковете, свързани с ИКТ. DORA е част от всеобхватен пакет за цифровите финанси, който включва също Стратегията за цифровите финанси, Стратегията за плащанията на дребно, предложението относно технологията на разпределения регистър (DLT) и Акта за пазарите на криптоактиви (MiCA).
В обхвата на DORA попадат не само кредитните институции, доставчиците на платежни услуги, институциите за електронни пари и инвестиционните посредници, но и например услугите за предоставяне на данни, застрахователните и презастрахователните предприятия, доставчиците на услуги за колективно финансиране, агенциите за кредитен рейтинг и доставчиците на услуги за криптоактиви. За първи път регламентът включва и ключови доставчици на услуги в областта на ИКТ, действащи като аутсорсинг дружества за регулираните участници на финансовите пазари.
Новият регламент взема предвид значителните разлики между финансовите субекти по отношение на размера, профилите на дружествата или мащаба на цифровите рискове. Поради това DORA следва основан на риска регулаторен подход в съответствие с т.нар. принцип на пропорционалност. DORA също така е проектирана по технологично неутрален начин, който ще обхване и бъдещото технологично развитие на финансовия пазар.
DORA предвижда редица дейности, които следва да се прилагат от финансовите дружества във всички държави членки на ЕС от 17 януари 2025 г. и водят до съответни разходи за приспособяване. Засегнатите дружества следва да проучат обхвата на DORA и правните задължения на ранен етап.

DORA съдържа пет тематични области:

1. Управление на риска при ИКТ на финансовите субекти
Финансовите субекти трябва да включат използването на ИКТ в корпоративната си стратегия. Цялостната отговорност за управлението на риска се носи от ръководството на съответното финансово дружество. За да се сведе до минимум прекъсването на работата на ИКТ системите, засегнатите дружества също трябва да създадат стратегии за архивиране и възстановяване на данни. Всички вътрешни документи за риска трябва да бъдат написани, за да могат да подлежат на вътрешен и външен одит.
2. Задължения за докладване на инциденти, свързани с ИКТ
Регламентът определя такъв инцидент, свързан с ИКТ, като непредвидено събитие, открито в мрежата и информационните системи, което може да бъде причинено от злонамерени действия и да наруши сигурността на мрежите и информационните системи и на информацията, обработвана, съхранявана или предавана от тези системи, или да има неблагоприятни последици за наличността, поверителността, непрекъснатостта или автентичността на финансовите услуги, предоставяни от финансовото предприятие. Финансовите дружества трябва да създадат процедури за ранно предупреждение с цел откриване и управление на кибератаки. В настоящата правна рамка вече съществуват задължения за докладване, като например в Директивата за платежните услуги II или Директивата за мрежовата и информационна сигурност (МИС). DORA премахва евентуалните припокривания чрез изключение посредством принципа lex specialis.
3. Изпитване на цифровата експлоатационна стабилност
DORA изисква всеобхватни процедури за идентифициране и проверка на сигурността на информационните технологии, като се използват подходящи тестове. Тези одити се извършват въз основа на подход, основан на риска, като се вземат предвид размерът и бизнесът и рисковите профили на съответните финансови субекти. Изброени са примери за подходящи тестове, включително оценки и проверки на уязвимостта, софтуерен анализ с отворен код, оценки на мрежовата сигурност, анализ на пропуските, анализ на физическата сигурност, физически проверки на сигурността, въпросници и софтуерни решения за сканиране, проверки на изходния код, тестове за съвместимост, тестове за съвместимост, тестове за ефективност, тестове от край до край или тестове за проникване. Финансовите субекти извършват одит на всички критични ИКТ системи и приложения най-малко веднъж годишно. Тези одити могат да се извършват както от външни, така и от вътрешни одитори.
4. Рискове за ИКТ от трети страни
DORA определя основните договорни разпоредби за възлагане на външни изпълнители. Тези договори трябва да включват описание на всички функции и услуги на доставчика на ИКТ, текущи права на наблюдение на финансовия субект или също права на прекратяване и стратегии за излизане. Тези изисквания са безпроблемно свързани със съществуващия режим за възлагане на дейности на външни изпълнители за регулираните участници на финансовите пазари.
5. Европейска рамка за мониторинг на доставчици на услуги от трети страни в областта на ИКТ
Особено внимание следва да се обърне на създаването на европейски режим за мониторинг на доставчиците на технологии от критично значение, използвани във финансовия сектор. Надзорните правомощия при наблюдението на доставчици на услуги от трети страни в областта на ИКТ включват искане за информация и документация, проверки на място или налагане на имуществени санкции.

 

Източник: e-security.bg

Подобни публикации

27 септември 2023

Излязоха резултатите от оценката на MITRE ATT&a...

Задълбочените, независими тестове са жизненоважен ресурс за анализи...
26 септември 2023

WatchGuard получи най-високото признание

WatchGuard е обявена за лидер в последния доклад на G2 Grid и е отл...
26 септември 2023

WatchGuard с награда за отлични постижения в об...

Имаме удоволствието да споделим, че WatchGuard е обявена за победит...
26 септември 2023

Рансъмуерът Akira мутира и се насочва към систе...

Откакто се появи като заплаха през март, рансъмуерът Arika продължи...
26 септември 2023

Разликите между локалната и облачната киберсигу...

Разликата между управлението на киберсигурността в локални и облачн...
26 септември 2023

Нов вариант на BBTok е насочен към над 40 банк...

Активна кампания за зловреден софтуер, насочена към Латинска Америк...
Бъдете социални
Още по темата
26/09/2023

WatchGuard с награда за отл...

Имаме удоволствието да споделим, че WatchGuard...
26/09/2023

Разликите между локалната и...

Разликата между управлението на киберсигурността в...
25/09/2023

Хакери от Gelsemium са забе...

При атаките, насочени към правителство в...
Последно добавени
27/09/2023

Излязоха резултатите от оце...

Задълбочените, независими тестове са жизненоважен ресурс...
26/09/2023

WatchGuard получи най-висок...

WatchGuard е обявена за лидер в...
26/09/2023

WatchGuard с награда за отл...

Имаме удоволствието да споделим, че WatchGuard...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!