Акт за оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA)

Актът за оперативната устойчивост на цифровите технологии (DORA) влезе в сила на 16.1.2023 г. Целта е въвеждането на обща надзорна рамка за доставчиците на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) от трети страни, която да гарантира еднаквото прилагане на правните задължения по отношение на рисковете, свързани с ИКТ. DORA е част от всеобхватен пакет за цифровите финанси, който включва също Стратегията за цифровите финанси, Стратегията за плащанията на дребно, предложението относно технологията на разпределения регистър (DLT) и Акта за пазарите на криптоактиви (MiCA).
В обхвата на DORA попадат не само кредитните институции, доставчиците на платежни услуги, институциите за електронни пари и инвестиционните посредници, но и например услугите за предоставяне на данни, застрахователните и презастрахователните предприятия, доставчиците на услуги за колективно финансиране, агенциите за кредитен рейтинг и доставчиците на услуги за криптоактиви. За първи път регламентът включва и ключови доставчици на услуги в областта на ИКТ, действащи като аутсорсинг дружества за регулираните участници на финансовите пазари.
Новият регламент взема предвид значителните разлики между финансовите субекти по отношение на размера, профилите на дружествата или мащаба на цифровите рискове. Поради това DORA следва основан на риска регулаторен подход в съответствие с т.нар. принцип на пропорционалност. DORA също така е проектирана по технологично неутрален начин, който ще обхване и бъдещото технологично развитие на финансовия пазар.
DORA предвижда редица дейности, които следва да се прилагат от финансовите дружества във всички държави членки на ЕС от 17 януари 2025 г. и водят до съответни разходи за приспособяване. Засегнатите дружества следва да проучат обхвата на DORA и правните задължения на ранен етап.

DORA съдържа пет тематични области:

1. Управление на риска при ИКТ на финансовите субекти
Финансовите субекти трябва да включат използването на ИКТ в корпоративната си стратегия. Цялостната отговорност за управлението на риска се носи от ръководството на съответното финансово дружество. За да се сведе до минимум прекъсването на работата на ИКТ системите, засегнатите дружества също трябва да създадат стратегии за архивиране и възстановяване на данни. Всички вътрешни документи за риска трябва да бъдат написани, за да могат да подлежат на вътрешен и външен одит.
2. Задължения за докладване на инциденти, свързани с ИКТ
Регламентът определя такъв инцидент, свързан с ИКТ, като непредвидено събитие, открито в мрежата и информационните системи, което може да бъде причинено от злонамерени действия и да наруши сигурността на мрежите и информационните системи и на информацията, обработвана, съхранявана или предавана от тези системи, или да има неблагоприятни последици за наличността, поверителността, непрекъснатостта или автентичността на финансовите услуги, предоставяни от финансовото предприятие. Финансовите дружества трябва да създадат процедури за ранно предупреждение с цел откриване и управление на кибератаки. В настоящата правна рамка вече съществуват задължения за докладване, като например в Директивата за платежните услуги II или Директивата за мрежовата и информационна сигурност (МИС). DORA премахва евентуалните припокривания чрез изключение посредством принципа lex specialis.
3. Изпитване на цифровата експлоатационна стабилност
DORA изисква всеобхватни процедури за идентифициране и проверка на сигурността на информационните технологии, като се използват подходящи тестове. Тези одити се извършват въз основа на подход, основан на риска, като се вземат предвид размерът и бизнесът и рисковите профили на съответните финансови субекти. Изброени са примери за подходящи тестове, включително оценки и проверки на уязвимостта, софтуерен анализ с отворен код, оценки на мрежовата сигурност, анализ на пропуските, анализ на физическата сигурност, физически проверки на сигурността, въпросници и софтуерни решения за сканиране, проверки на изходния код, тестове за съвместимост, тестове за съвместимост, тестове за ефективност, тестове от край до край или тестове за проникване. Финансовите субекти извършват одит на всички критични ИКТ системи и приложения най-малко веднъж годишно. Тези одити могат да се извършват както от външни, така и от вътрешни одитори.
4. Рискове за ИКТ от трети страни
DORA определя основните договорни разпоредби за възлагане на външни изпълнители. Тези договори трябва да включват описание на всички функции и услуги на доставчика на ИКТ, текущи права на наблюдение на финансовия субект или също права на прекратяване и стратегии за излизане. Тези изисквания са безпроблемно свързани със съществуващия режим за възлагане на дейности на външни изпълнители за регулираните участници на финансовите пазари.
5. Европейска рамка за мониторинг на доставчици на услуги от трети страни в областта на ИКТ
Особено внимание следва да се обърне на създаването на европейски режим за мониторинг на доставчиците на технологии от критично значение, използвани във финансовия сектор. Надзорните правомощия при наблюдението на доставчици на услуги от трети страни в областта на ИКТ включват искане за информация и документация, проверки на място или налагане на имуществени санкции.

 

Източник: e-security.bg

Подобни публикации

1 юни 2023

Подробности за Migraine - уязвимост на Apple macOS

Microsoft сподели подробности за вече поправен недостатък в Apple m...

Лов на заплахи в шест стъпки

Откриването на  заплахите, преди те да са ви открили, е от ключово ...
31 май 2023

Уязвимостта в Barracuda е използвана минимум 7 ...

Фирмата за корпоративна сигурност Barracuda разкри във вторник, че ...

Как да избегнете прегарянето в екипа си по кибе...

Въпреки че кибератаките се увеличават през последните години, една ...
30 май 2023

Бели хакери спечелиха 105 000 долара от Sonos One

Няколко недостатъка в сигурността, открити в безжичните високоговор...

Идва ли Windows 12?

Голямата актуализация на Windows 11 за края на тази година, известн...
30 май 2023

Нов хакерски форум пусна данните на 478 000 чле...

База данни за известния хакерски форум RaidForums е изтекла в интер...
Бъдете социални
Още по темата
27/05/2023

С летния сезон фишинг и BEC...

Фишинг кампаниите, насочени към пътуващи, се...
25/05/2023

Справяне с недостига на тал...

  Нуждата от квалифициран персонал за...
23/05/2023

Изтичат ли чувствителни дан...

За никого не е тайна, че...
Последно добавени
01/06/2023

Подробности за Migraine - у...

Microsoft сподели подробности за вече поправен...
01/06/2023

Лов на заплахи в шест стъпки

Откриването на  заплахите, преди те да...
31/05/2023

Уязвимостта в Barracuda е и...

Фирмата за корпоративна сигурност Barracuda разкри...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!