Търсене
Close this search box.

Киберсигурност в ЕС: Институции, регулации, инвестиции, санкции

Бързото нарастване на предизвикателствата в областта на киберсигурността през последните години, като например нарастващите атаки с цел получаване на откуп, принуди България да разработи нови задължителни разпоредби. Тези изисквания имат за цел да подпомогнат борбата с киберпрестъпленията, като повишат нивото на способностите на организациите за киберсигурност.

Спазването на тези разпоредби е необходимо, за да могат организациите да се отчитат за своята задължителна позиция по отношение на сигурността. По-важното е, че организациите трябва да са в крак с постоянно променящия се пейзаж на закона, за да поддържат ефективна стратегия за киберсигурност.

Това изключително важно задължение за постоянно следене на актуализираните закони за киберсигурност и стандарти за информационна сигурност може да бъде трудно и отнемащо време за експертите по киберсигурност. Затова то често се пренебрегва или експертите са принудени да дадат приоритет на новините за местната нормативна уредба.

Въпреки това общите регулации в областта на киберсигурността в Европейския съюзб оказват значително влияние върху организации, компании и институции по целия свят – особено върху тези във финансовата и здравната индустрия. Ето защо е важно да бъдете правилно информирани и актуализирани за най-новото в областта на киберсигурността в ЕС.

Кибер организации, общности и групи

Преди да представим нормативната уредба, е изключително важно да разберем кои са важните групи, организации, екипи, институции и сътрудничества между общностите за киберсигурност в ЕС. Това ще ви даде по-добър контекст и ще разберете регламентите на ЕС, разгледани по-долу.

ENISA/Европейска агенция за киберсигурност

ENISA („Агенция на Европейския съюз за киберсигурност“) оказва подкрепа на държавите – членки на ЕС, предприятията и институциите в сектора на киберсигурността и предоставя решения и подобрения на рамката за киберсигурност на ЕС. Нейната роля е да насърчава и подкрепя държавите членки, предприятията и институциите на ЕС при справянето с кибератаки.

ENISA не трябва да се бърка с организацията, която замени, която се наричаше „Агенция на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност“ и носеше същата абревиатура.

За разлика от своя предшественик, благодарение на Акта за киберсигурност на ЕС ENISA получи постоянен мандат с повече правомощия, повече ресурси и нови отговорности:

 • създаване на рамка за сертифициране на продукти и услуги в областта на киберсигурността;
 • създаване и очертаване на най-добрите практики за киберсигурност и определяне на мерки срещу ransomware;
 • насърчаване на киберустойчивостта;
 • увеличаване на оперативното сътрудничество за подпомагане на държавите – членки на ЕС, при справяне с инциденти, свързани с киберсигурността;
 • и подпомагане на координацията на ЕС в случай на големи трансгранични кибератаки и кризи в областта на киберсигурността.

 

Тези нови задачи се основават на ролята на ENISA като секретариат на националната мрежа на CSIRT, която се осигурява и насърчава от Директивата за МИС.

ЕЕ – ISACs

Европейските центрове за обмен на информация и анализ (ISAC) са организации с нестопанска цел, които функционират като центрове за събиране на информация и ресурси, създадени с цел подпомагане на предотвратяването на киберзаплахи.

Центровете на ЕЕ – ISA функционират като организации за двустранен обмен на информация, които предоставят на публичния и частния сектор важни новини, решения и комунални услуги за кибернетичната устойчивост, заедно с методите, които могат да се използват за укрепване на кибернетичната сигурност на енергийната мрежа на ЕС.

Тъй като са тясно обвързани с Европейската комисия и ENISA, те работят съвместно с двете институции за развитието на ISAC както на ниво ЕС, така и на национално ниво, насърчават нови ISAC в нови сектори, както и овластяват нови консорциуми, които са под надзора на Комисията, за да предоставят правна и техническа подкрепа за ISAC.

ECSO

Създадена през 2016 г., Европейската организация за киберсигурност (ECSO) е сравнително нова, самофинансираща се организация с нестопанска цел от Белгия.

С повече от 250 членове, които принадлежат към индустрията за киберсигурност, тя действа като привилегирован партньор и партньор на Европейската комисия в рамките на договорно публично-частно партньорство за киберсигурност.

ECSO е призната в рамките на европейския институционален пейзаж, има междусекторни партньорства и е федерация на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕФТА).

Още по-важно е, че тя обхваща „Хоризонт Европа“ – програма за финансиране на научни изследвания, която играе голяма роля във финансирането на устойчивостта на ЕС в областта на киберсигурността, предвидена с бюджет от 95,5 млрд. евро до 2027 г.

CSIRTs/CERTs

Екипите за реагиране при инциденти с компютърната сигурност („CSIRT“) и екипите за реагиране при компютърни инциденти (или „готовност“) („CERT“) често се използват като взаимозаменяеми, като се справят с инциденти с киберсигурността на място и си сътрудничат с други мрежи на CSIRT, за да осъществяват следните дейности:

 • наблюдение на уязвими мрежи и инциденти в областта на киберсигурността;
 • предоставне ранни предупреждения, сигнали, прогнози и съобщения за киберрискове;
 • реагират на инциденти в областта на киберсигурността;
 • и да предлагат динамичен анализ на риска и инцидентите и осведоменост за ситуацията.

Както CERT, така и CSIRT (екипи за реагиране при инциденти в областта на компютърната сигурност) са въведени съгласно Директивата за МИС. Задължително е всяка държава – членка на ЕС, да разполага с CSIRT/CERT отряди, които да осигурят покритие на цифровите комуникации и телекомуникациите на определената държава с киберсигурност.

JRC

Въпреки че не е изцяло предназначен за киберсигурността, Съвместният изследователски център (JRC) на Европейската комисия има ценен и активен принос в тази област.

Например един от основните приноси на JRC към киберсигурността е работата на центъра по разработването на инструменти като Таксономията на киберсигурността. Този полезен терминологичен речник предлага по-добър преглед на областта на киберсигурността в ЕС, включително прозрения, история на атаките и промените, списъци със задачи и др.

Регламенти за киберсигурност в Европейския съюз

От доста време насам ЕС работи активно за укрепване на киберсигурността и опазване на комуникациите и данните в множество области, включително политиката, енергетиката, икономиката, здравеопазването и финансовия сектор. Тези сектори стават все по-зависими от цифровите технологии.

Въпреки това сложните, припокриващи се законодателни системи в тези сектори все още могат да се окажат неефективни за нарастващите проблеми на съвременната киберсигурност в бъдеще. Това, наред с кризата COVID-19 и продължаващия конфликт между Русия и Украйна, породи необходимостта от още по-всеобхватна регулаторна рамка за киберсигурността.

По-долу е представен списък на всички нормативни актове, които ЕС е приел в отговор на тези проблеми, за по-ясен преглед на най-новите актуализации по отношение на киберсигурността.

Списъкът включва:

 • нормативни актове в областта на киберсигурността в ЕС;
 • политики и насоки в областта на киберсигурността;
 • общности за киберсигурност;
 • ресурси за съответствие;
 • финансиране и изследователски програми, засягащи киберсигурността;
 • подробности с хронология на законодателните промени

 

Нека да разгледаме как ЕС насърчава кибернетичната устойчивост.

Европейският общ регламент за защита на данните (GDPR)

Въведен и приет през 2016 г. и влязъл в сила през май 2018 г., Общият регламент относно защитата на данните (GDPR) е един от най-важните и мащабни законодателни актове за организациите, работещи в ЕС.

Основните задачи и задължения на GDPR се отнасят до защитата на личните данни, киберсигурността и управлението на нарушенията. Той има за цел:

 • да стандартизира регулирането на защитата на данните в ЕС;
 • да защитава личните данни и неприкосновеността на личния живот на гражданите на ЕС;
 • да опрости процесите на регулиране за международните организации.

Освен това тя има за цел да насърчи администраторите и обработващите лични данни да следват съответните протоколи, да прилагат мерки за защита на личните данни и да гарантират, че данните се събират със съгласие, преди да станат публично достъпни.

GDPR се прилага за всички институции и организации, които обработват лични данни и извършват дейност в ЕС, и за дружествата, които извършват стопанска дейност (продават стоки на) с ЕС. Най-важното е, че разпоредбите на GDPR засягат в голяма степен финансовите институции, които боравят, контролират и обработват големи количества данни.

Стратегията за киберсигурност на ЕС

В края на 2020 г., с цел укрепване на киберсигурността, Европейската комисия и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност от Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) представиха и приеха нова стратегия на ЕС за киберсигурност.

Като важна част от оформянето на „цифровото бъдеще“ на Европа, в заключенията в стратегията на ЕС за киберсигурност се подчертава значението на определянето на ключови цели за запазване на отворената икономика, докато страните членки поддържат автономен подход в своите мерки за киберсигурност.

В тази нова стратегия на ЕС се призовава за повишаване на кибернетичната сигурност на основни услуги в Европа като здравеопазването, енергетиката и инфраструктурата, както и на все по-големия брой устройства и мрежи в домовете и имотите.

Стратегията се състои от две ясни законодателни предложения за по-ефективни разпоредби и политики, които са насочени към:

 • необходимостта от актуализиране на директивата за киберсигурност на мрежите,
 • и защитата на критичните обекти.

 

Директива за мрежовите и информационните системи (Директива за МИС)

Заедно с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) Директивата за сигурността на мрежовите и информационните системи (Директивата за МИС) е най-важният сегмент от несекторното законодателство за финансовия сектор.

От 2022 г. тя вече се прилага от всички държави от ЕС като част от стратегията на ЕС за киберсигурност, предложена от Европейската комисия.

Директивата за МИС е първата в историята на ЕС директива за киберсигурност и устойчивост, която беше направена с цел да се повиши киберсигурността в целия ЕС и да се засили сътрудничеството между държавите – членки на ЕС, по този въпрос.

В Директивата за МИС се определят задачите и задълженията за сигурност на операторите на съществени услуги (ОЕС). Тези директиви са разделени на три важни части:

 • Национален капацитет, който изисква от държавите – членки на ЕС, да разполагат с определени средства и ресурси за киберсигурност за правилно прилагане на CSIRT, защита на данните, интернет на нещата и интелигентна инфраструктура, управление на киберзаплахите и риска, киберобучения и др.
 • Трансгранично сътрудничество, което насърчава държавите от ЕС да си сътрудничат в рамките на определена мрежа на CSIRT, както и в други групи за сътрудничество.
 • Национален мониторинг на важни сектори, който принуждава държавите членки да извършват мониторинг на киберсигурността на пазарните оператори в критични сектори като финансите, енергетиката, транспорта, здравеопазването и цялостната цифрова инфраструктура, последващ надзор за важни доставчици на цифрови услуги и др.

 

Преразглеждане на Директивата за МИС (Нова директива за МИС)

С цел укрепване на киберсигурността в ЕС, на 16 декември 2020 г. Европейската комисия предложи преработена директива за МИС – NIS2, която действа като нов и по-добър заместител на старата директива за МИС от 2016 г.

Това ново предложение е насочено към укрепване на променящия се пейзаж на киберзаплахите и продължаващата цифрова трансформация, предизвикана от кризата COVID-19.

Директивата NIS2 е насочена към мерките за киберсигурност на високо равнище в целия Европейски съюз. Тя ефективно насърчава правителствените органи в ЕС да контролират киберсигурността в собствената си страна, като същевременно си сътрудничат с други държави членки.

През май 2022 г. Съветът и Европейският парламент постигнаха временно споразумение за новите законодателни мерки за киберсигурност, в което се призовава за по-силно управление на риска и инцидентите и за сътрудничество, като същевременно се разширяват правилата и разпоредбите, които попадат в нейния обхват. Промените бяха приети в края на 2022 г= и бе дадено време на държавите – членки да синхронизират законодателството си до октомври 2024 г.

Като се има предвид, че заплахите за киберсигурността почти винаги са трансгранични, кибератаките срещу критични съоръжения на една държава могат да засегнат целия ЕС.

Актът за киберсигурност на ЕС

Въведеният през юни 2019 г. Закон за киберсигурността засилва ролята на ENISA, като предоставя на агенцията постоянен мандат и повече финансови и човешки ресурси.

Актът за киберсигурност обединява киберсигурността на ЕС в единна рамка, чието основно ядро е ENISA. Това означава, че ENISA вече може да допринася за оперативното сътрудничество и управлението на кризи в целия ЕС с общоевропейска схема за сертифициране, която ще

 • изгради доверие
 • увеличи растежа на пазара на киберсигурността
 • улесни търговията в ЕС

 

Схема за сертифициране на киберсигурността в целия ЕС

Сертифицирането на киберсигурността е от решаващо значение за поддържането на високи стандарти за киберсигурност на продуктите, услугите и процесите в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ).

Рамката на ЕС за сертифициране на киберсигурността има единствената цел да установи и поддържа доверие и сигурност в продуктите или услугите за киберсигурност.

Освен това тази рамка има за цел да определи процедурите за схемите на ЕС за сертифициране на киберсигурността, които обхващат тези услуги и продукти, и оказва силно въздействие върху финансовия сектор.

При положение че различните държави – членки на ЕС, използват различни схеми за сертифициране на киберсигурността, това е много трудно, тъй като съществуват регулаторни бариери и фрагментация на пазара.

Благодарение на Закона за киберсигурността и новата европейска рамка за сертифициране на киберсигурността дружествата и организациите, които извършват стопанска дейност в ЕС, могат да се възползват от това, че техните ИКТ продукти се сертифицират само веднъж и се признават в целия ЕС.

Новият мандат на ENISA

В рамките на новите схеми за сертифициране ENISA, Агенцията на ЕС за киберсигурност, получи постоянен мандат с Акта за киберсигурност на ЕС, с по-големи отговорности и допълнително финансиране.

Това означава, че ENISA ще отговаря за управлението на рамката за сертифициране на ЕС и ще информира обществеността за последните новини, свързани със схемите за сертифициране и издадените сертификати.

ENISA е упълномощена също така да насърчава оперативното сътрудничество с всички държави – членки на ЕС, които поискат да се справят с инциденти в областта на киберсигурността и трансгранични кибератаки.

Този мандат се основава на факта, че ENISA понастоящем ефективно функционира като секретариат на националната мрежа на екипите за реагиране при инциденти в областта на компютърната сигурност (CSIRT), създадена с Директивата за сигурността на мрежовите и информационните системи (Директивата за МИС).

 

Група за сертифициране на киберсигурността на заинтересованите страни

След приемането на Акта за киберсигурност,  Европейската комисия отправи покана за представяне на кандидатури за сформиране на Група за сертифициране на киберсигурността от заинтересованите страни (SCCG) с избрани членове, като първата експертна група от заинтересовани страни, отговаряща за сертифицирането на киберсигурността. Първото заседание на групата се състоя на 24 юни 2020 г.

Основните задължения на SCCG са да консултира Комисията и ENISA, за да улесни намирането на решения на стратегически въпроси, свързани със сертифицирането на киберсигурността, като същевременно подпомага Комисията при изготвянето на текущата работна програма на Съюза, както е посочено в член 47 от Акта за киберсигурност.

Насоки на политиките

През 2013 г. с прилагането на първата стратегия за киберсигурност на ЕС киберсигурността се превърна в официална, съвсем нова област на политиката на ЕС.

Оттогава насам ЕС въведе много промени по отношение на насоките за киберсигурност и политиките за управление на риска в случай на кибератаки. Нека ги разгледаме по-подробно.

План за координиран отговор на големи кибератаки

Проектът на Комисията за бързо реагиране при извънредни ситуации съдържа кризисен план за мащабни трансгранични инциденти в областта на киберсигурността.

Основната цел на проекта е да определи целите и начините на сътрудничество между държавите членки и институциите на ЕС в случай на такива инциденти и кризи.

Освен това той показва как настоящите механизми за управление на кризи в ЕС имат предимство в използването на съществуващи структури за киберсигурност с напреднали технически нива на реагиране.

Според проекта съществуват три режима на сътрудничество:

 • Технически; или отнасящи се до начина на справяне с инцидента, наблюдение и мониторинг на инцидента, анализ на риска и др.
 • Оперативен; който включва трансгранично вземане на решения, координация на управлението (ако е необходимо), оценка на щетите и предложения за намаляване на щетите от кибератаката.
 • Политическа; която представлява стратегическото управление на некибернетичните мерки в рамките на съвместния дипломатически отговор на ЕС на злонамерени кибернетични дейности.

 

Съвместно киберзвено

През 2021 г. председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви предложение за създаване на общоевропейско съвместно киберзвено.

Това е важна стъпка, която завършва рамката на ЕС за управление на кризи в областта на киберсигурността, Стратегията на ЕС за киберсигурност и Стратегията на ЕС за съюз за сигурност.

Съвместното киберзвено е широка платформа за управление на кризи, която осигурява реакция в целия ЕС при по-мащабни кибератаки и инциденти, като същевременно подпомага държавите членки да се възстановят от такива кибератаки.

Осигуряване на изборния процес

Изборите са често срещана мишена за кибератаки. Цифровите технологии са на преден план в изборите в ЕС и се използват за:

 • Поверителни комуникации между политиците от ЕС и политическите партии;
 • Политически кампании;
 • комуникация с медиите
 • Избирателен регистър;
 • подаване на гласове;
 • Преброяване на гласовете;
 • Разпространение на крайните резултати

 

Предвид европейските избори през 2019 г. Европейският парламент, държавите членки, Комисията, както и ENISA проведоха тест за киберсигурност в реално време, за да идентифицират, реагират и предотвратят потенциални инциденти в областта на киберсигурността по време на изборния процес и във връзка с цифровото гласуване.

Така че европейските организации прилагат конкретни мерки за справяне с такива потенциални заплахи срещу цифровото гласуване.

 

Киберсигурност на критичната цифрова инфраструктура

Според прогнозите на експертите и нарастващите тенденции, поне до 2024 г. интернет на нещата ще достигне над 22,3 милиарда устройства, свързани в мрежа по целия свят.

Интернет на нещата (IoT) е термин, който обхваща устройства, машини, мрежи и електронни продукти, които могат да бъдат свързани към мрежа (не непременно към интернет).

Европейският съвет отчита значението на нарастващия брой свързани устройства с редица регламенти, отнасящи се до този вид цифрова инфраструктура.

 

IoT и защита на свързаните устройства

През декември 2020 г. Европейският съвет прие заключения чрез писмена процедура, в които се признава, че все по-големият брой потребителски продукти на интернет на нещата са застрашени от появата на нови рискове за киберсигурността, информационната сигурност и неприкосновеността на личния живот.

Заключенията спомогнаха за определяне на приоритетите и подчертаха значението на:

 • Преглед на дългосрочното хоризонтално законодателство за справяне с проблема с устройствата на интернет на нещата
 • Обмисляне на начини за повишаване на киберсигурността на устройствата на интернет на нещата
 • Подобряване на устойчивостта на киберсигурността с цел повишаване на стандартите на индустрията на ЕС за интернет на нещата

Осигуряване на разгръщането на 5G мрежи в ЕС

Навлизането на 5G мрежите, чиито приходи в световен мащаб се оценяват на 225 млрд. евро през 2025 г., открива изцяло ново измерение на заплахите за киберсигурността.

Освен че са от жизненоважно значение за подобряване на цифровата комуникация, 5G мрежите са ценни за критични сектори в ЕС като енергетиката, здравеопазването, транспорта и финансите.

Това означава, че тази нова интернет технология предоставя на нападателите потенциални точки за достъп поради по-малко централизираната архитектура на 5G и зависимостта от по-нов софтуер и повече антени.

Затова през януари 2020 г. ЕС разгърна EU Toolbox; законодателен пакет, който определя възможните мерки за сигурност за 5G мрежите, а целта му е да

 • да въведе стабилна рамка от изисквания за сигурност за 5G мрежите.
 • да предостави насоки за доставчиците на телекомуникационни услуги,
 • да приложи съответните ограничения за високорисковите доставчици
 • да намали основните рискове за киберсигурността на мрежите 5G,
 • и да осигури диверсификация на доставчиците.

Финансиране и правила за научни изследвания (Подкрепа за научни изследвания и иновации)

С увеличаването на кибератаките, за които бе съобщено по време на блокирането на COVID-19, киберсигурността е един от най-големите приоритети на Европейската комисия.

От 2014 г. насам има много инвестиционни планове и програми за финансиране в подкрепа на научните изследвания и иновациите в областта на киберсигурността.

План за възстановяване на Европа

Споразумението за Плана за възстановяване на Европа, известно още като NextGenerationEU, е инструментът на Европейската комисия за възстановяване, който се отличава с най-големия пакет от стимули за възстановяване на Европа след COVID-19.

Освен в областта на изменението на климата, селското стопанство и биоразнообразието, той включва множество инвестиции в киберсигурността, в т.ч:

 • научни изследвания и иновации в областта на киберсигурността чрез програмата „Хоризонт Европа“;
 • фонд „Справедлив преход“, който насърчава екологичния и цифровия преход и мерките в областта на климата и биологичното разнообразие;
 • и програмата „Цифрова Европа“.

Програма Digital Europe

Програмата „Цифрова Европа“ (DIGITAL) е една от най-новите инвестиционни програми на ЕС.

В периода 2021-2027 г. ЕС планира да инвестира 7,5 млрд. евро в капацитет за киберсигурност, разгръщане на инфраструктури за киберсигурност и цифрови технологии, които ще помогнат на предприятията, гражданите и публичните администрации.

Програмата „Цифрова Европа“ ще финансира проекти в пет важни сектора:

 • AI (изкуствен интелект);
 • киберсигурност и доверие;
 • Усъвършенствани цифрови умения;
 • модернизиране на компютърните технологии;
 • Подобрен цифров капацитет и оперативна съвместимост.

Подкрепа за киберкапацитета и разгръщането му (CEF и InvestEU)

Друг важен план за финансиране на Европейската комисия е Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) – програма за финансиране на инфраструктурни инвестиции, планирана за периода 2014-2020 г.

Тези инвестиции в цифровата инфраструктура имаха за цел да повишат капацитета за киберсигурност и трансграничното сътрудничество в рамките на ЕС и да подкрепят изпълнението на стратегията на ЕС за киберсигурност.

Програмата за финансиране подкрепя и следните екипи за реагиране при инциденти в областта на киберсигурността:

 • ОЕС (оператори на основни услуги)
 • ДУУ (доставчици на цифрови услуги)
 • SPOC (единни звена за контакт)
 • и  НКО (национални компетентни органи)

Макар и да не е пряко свързана с реформите в областта на киберсигурността в ЕС, друга подобна програма за финансиране е InvestEU. InvestEU използва публично финансиране, за да осигури инвестиции за частния сектор на ЕС, който подкрепя важни вериги в областта на киберсигурността.

Хоризонт 2020 и договорно публично-частно партньорство (ДПП) Хоризонт Европа

Един от най-важните проекти на ЕС за финансиране на научни изследвания за иновативни решения в областта на киберзащитата е рамковата програма за финансиране „Хоризонт Европа“ и нейният предшественик „Хоризонт 2020“, които се осъществяват от Европейската комисия и Европейската организация за киберсигурност (ECSO).

По „Хоризонт 2020“ се работи от 2016 г. насам като договорно публично-частно партньорство (дПП) за киберсигурност, чиито членове са набрани от кибернетичната индустрия, академичните среди и публичните администрации.

През май 2020 г. ЕС и Комисията съфинансираха близо 50 млн. евро за този проект, за да се стимулират научните изследвания за готовност и иновации в областта на киберсигурността.

Тази програма е планирана да е в сила от 2021 до 2027 г. и има следните цели:

 • Подкрепа за киберсигурността на малките и средните предприятия
 • Симулации и готовност за киберсигурност
 • Защита на данните в критичните сектори

Програма „Хоризонт 2020“ улеснява сътрудничеството между държавите, има за цел постигането на целите на ООН за устойчиво развитие, справяне с изменението на климата, както и засилване на конкурентоспособността и икономическия растеж на ЕС.

Европейски център за промишлена, технологична и изследователска компетентност в областта на киберсигурността и Атлас

През декември 2020 г. Европейският съвет и Европейският парламент постигнаха съгласие по предложението за създаване на Европейски център за индустриална, технологична и изследователска компетентност в областта на киберсигурността.

Този център има за цел да събере експерти, организации и екипи, необходими за разработването и внедряването на технологии за киберсигурност в различните държави.

С участието на повече от 170 партньори целта му е да си сътрудничи с промишлеността и с академичните общности, за да могат те да се споразумеят за обща програма за инвестиционни приоритети в областта на киберсигурността чрез програмите „Хоризонт Европа“ и „Цифрова Европа“.

Европейският съвет прие регламента за създаване на центъра и мрежата през април 2021 г., а Букурещ беше избран от държавите – членки на ЕС, за седалище на новия център.

Подкрепен от множество национални координационни центрове, този нов център за компетентност се очаква да:

 • Подобри киберустойчивостта,
 • да допринесе за разработването и внедряването на най-новите технологии в областта на киберсигурността,
 • да подобри научните изследвания и иновациите в областта на киберсигурността,
 • да работи с академичните общности в ЕС за изготвяне на инвестиционна програма за киберсигурност,
 • подкрепя стартиращи предприятия и МСП в областта на киберсигурността,
 • и да се опита да преодолее „недостига на умения в областта на киберсигурността“.

Освен това Европейската комисия разработи цялостна платформа, наречена Атлас на киберсигурността. Това е платформа за управление на знания с възможност за картографиране, предназначена да осигури по-добър преглед на инцидентите в областта на киберсигурността и категоризирането на зловредния софтуер и да стимулира сътрудничеството между експертите по киберсигурност като част от програмите за цифрова стратегия.

 

Кибердипломация, санкции и други политики за киберсигурност

За да се защити от киберпрестъпници извън границите си, ЕС полага усилия за подобряване на кибердипломацията, актуализиране на ограничителните мерки и налагане на санкции срещу кибератаки.

Подобряване на кибердипломацията

От декември 2020 г. насам Комисията, в сътрудничество с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) и държавите – членки на ЕС, работи по прилагането на съвместен дипломатически отговор на злонамерени кибернетични дейности, наричан още „набор от инструменти за кибердипломация“.

Този отговор беше създаден като начин за защита на ЕС срещу киберзаплахи от злонамерена кибердейност на трети държави и има за цел да

 • да засили дипломатическото сътрудничество и диалог
 • Изграждане и прилагане на превантивни мерки срещу кибератаки
 • и налагане на санкции срещу лицата, участващи в кибератаки, които застрашават стабилността на ЕС.
 • Комисията отговаря за подпомагането на ЕС при вземането на решения за това как да се реагира на киберзаплахите и финансира инициативата на ЕС за подкрепа на кибердипломацията.

 

 

Ограничителни мерки и санкции срещу кибератаки

През май 2019 г. Европейският съвет създаде рамка, която да позволи налагането на санкции на извършителите на кибератаки и заплахи срещу ЕС или неговите държави членки. Съветът удължи срока на действие на режима на санкции, така че той ще бъде в сила до 18 май 2025 г.

В обхвата на този нов режим санкциите са насочени към онези, които са извършили значително въздействие върху киберсигурността, или по-конкретно към заплахи, които

 • произхождат или са извършени извън ЕС;
 • използват каквато и да е форма на инфраструктура извън ЕС за извършване на атаки;
 • са извършени с подкрепата на лица или образувания, които извършват дейност извън ЕС.

Този режим на санкции е насочен и към опити за кибератаки, които са причинили потенциално умерени щети, т.е. атаки, които имат потенциално значително въздействие.

За първи път с тази рамка ЕС има възможност да налага санкции на цели, които са непряко замесени и които финансират или подкрепят тези видове атаки. Освен това тези санкции могат да инкриминират други цели, които са свързани с тях.

Освен санкциите ограничителните мерки могат да забранят на дадено лице да влиза в ЕС или да замразят активите на потенциални мишени и образувания.

На 30 юли 2020 г. Съветът наложи първата в историята санкция за кибератаки на шест физически лица и три образувания.

Те са отговорни за (или са участвали в) кибератаки и злонамерени кибернетични дейности срещу държави членки – опита за кибероперация срещу Организацията за забрана на химическото оръжие, операция Cloud-Hopper, както и известните атаки WannaCry и NotPetya.

 

Източник: По материали от Интернет

Подобни публикации

21 май 2024

Arm ще пусне чипове с ИИ през 2025 година

Съобщава се, че базираната в Обединеното кралство компания Arm, еди...
20 май 2024

Атака над ARRL постави радиолюбителите по света...

Американската радиорелейна лига (ARRL) предупреждава, че е претърпя...

Защита на вашите коммити от известни CVEs с Git...

Всички разработчици искат да създават сигурен и надежден софтуер. Т...
20 май 2024

Чрез GitHub и FileZilla се доставя коктейл от ...

Наблюдавана е „многостранна кампания“, при която се зло...
20 май 2024

7 бъга излезли на Pwn2Own все още чакат поправка

Редица сериозни грешки в Windows все още не са навлезли в криминалн...
20 май 2024

Китайци са арестувани за пране на 73 милиона до...

Министерството на правосъдието на САЩ повдигна обвинения на двама а...
Бъдете социални
Още по темата
16/05/2024

Украински и латвийски телев...

Само в Украйна бяха прекъснати поне...
10/05/2024

Полша твърди, че руски воен...

Полша съобщава, че подкрепяна от държавата...
07/05/2024

Amnesty International посоч...

Нарастващото количество технологии за наблюдение, които...
Последно добавени
21/05/2024

Arm ще пусне чипове с ИИ пр...

Съобщава се, че базираната в Обединеното...
20/05/2024

Атака над ARRL постави ради...

Американската радиорелейна лига (ARRL) предупреждава, че...
20/05/2024

Защита на вашите коммити от...

Всички разработчици искат да създават сигурен...
Ключови думи

Абонамента е почти завършен.

На посоченият от Вас e-mail е изпратено съобщение за потвърждаване на абонамента.

Моля, проверете електронната си поща за да потвърдите.

Благодарим за доверието!