Според проведено мащабно проучване на STATISTA, основните причини за възникването на киберинциденти през послдните години са няколко

Процентите са повече от 100, защото причините за възникване на инцидент често са комплексни.

Както се вижда от данните, повечето инциденти могат да бъдат предотвратени, ако се оправят слабостите в киберсигурността на дадената организация и нейният персонал е добре обучен да работи според внедрените добри потребителски практики.

За целта на първо място организациите трябва да разберат къде се намират по отношение на киберсигурността и дали спазват минималните стандарти.

Фондация „Киберсигурност за всеки“ в изпълнение на своята мисия да допринесе за подобряване на киберсигурността, информационна сигурност и защита на системите и да повиши културата на обществото и организациите по тези и свързани с тях теми и да насърчава безопасността и поверителността на потребителите, като повишава осведомеността за най-добрите и нови практики и помага на хора и организации да преодолеят съвременните предизвикателства за сигурността на мрежата и опазването на техните дигиталните активи, започва кампания по извършване на

БЕЗПЛАТЕН ОДИТ НА ТЕКУЩОТО СЪСТОЯНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ИНСТИТУЦИИ И ПРЕДПРИЯТИЯ

 свързан със задължителните стандарти по Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежовата и информационна сигурност.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Могат да кандидатстват всички  държавни и общински институции и предприятия в България, които разполагат поне с 20 крайни точки и сървъри. Заявлението за участие следва да се подаде от служител на ведомството със съответната оторизация.

КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА?

Извършваме одит на текущото състояние чрез групови и индивидуални уеб срещи и по необходимост посещение на място.

След извършване на одитирането от нашите сертифицирани експерти, получавате писмено  заключение с препоръки и насоки.

КОЛКО ЩЕ ПЛАТИМ? ИМА ЛИ УЛОВКИ?

Участието в рамките на кампанията е абсолютно безплатно и без каквито и да било последващи ангажименти.

Последващо сътрудничеството с Фондацията и нейните експерти е възможно при определени условия и след ясно изразено желание на съответния участник.